eSUN eResin-PLA Pro White

Biobaserad PLA-harts

468 kr

(468 kr / kg, inkl. 25% moms. - plus fraktkostnader)

Innehåll: 1.000 g

Leverans senast fredag, 08. mars om du beställer senast tisdag klockan 00:00.

I lager

Fri frakt till Sverige från 1.099 kr.
Mer information om frakt och leverans

Egenskaper och fördelar

 • Miljövänlig & biobaserad
 • Hög hållfasthet
 • Hög seghet
 • Hög precision

Artikelnr.: ESUNCN-ERESINPLAPRO-W, Innehåll: 1.000 g, EAN: 6922572200821

Produktinformation & tekniska uppgifter:

 • Artikelnr.: ESUNCN-ERESINPLAPRO-W
 • Tillverkarnr.: ERESINPLAPRO-W
 • Tillverkare: eSUN
 • Innehåll: 1.000 g
 • Produkttyper: Resin
 • Ljuskälla: LCD
 • Färg: Vit
 • Nettovikt: 1000 g
Beskrivning

eResin-PLA Pro från eSUN är ett miljövänligt och biobaserad PLA-harts med utmärkt seghet, styrka och precision.

Hartset är lämpligt för utskrift av figurer, dentalmodeller och olika dekorativa föremål

Egenskaper i korthet:

 • Biobaserad PLA-harts,
 • Låg luktutveckling,
 • Släta tryckytor med synliga detaljer,
 • Hög precision i gjutformen,
 • Hög upplösning,
 • Hög styrka, seghet och precision
Säkerhets- och varningsanvisningar

Signalord: Fara

Säkerhetsanvisningar:

 • P101 - Ha förpackningen och ettiketen till hands om du måste söka läkarvård.
 • P102 - Förvaras oåtkomligt för barn.
 • P201 - Inhämta särksilda instruktioner före användning.
 • P260 - Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
 • P280 - Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktskydd.
 • P305+P351+P338 - VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser omdet går lätt. Forsätt att skölja.
 • P310 - Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRAL eller läkare.
 • P405 - Förvaras inlåst.
 • P501 - Innehållet/behållaren lämnas enligt lokala/nationella förordningar.

Varningsanvisningar:

 • H315 - Irriterar huden.
 • H317 - Kan orsaka allergisk hudreaktion.
 • H318 - Orsakar allvarliga ögonskador.
 • H360FD - Kan skada fertiliteten. Misstänks kunna skada det ofödda barnet.
 • Kan orsaka organskador genom lång eller upprepad exponering.
 • H410 - Mycket giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.
Downloads

Frågor & svar om eSUN eResin-PLA Pro White

Få specifika svar från kunder som har köpt den här produkten.

Erfarenheter från våra kunder

svenska recensioner skriven för eSUN eResin-PLA Pro White

Liknande produkter:

 • placeholder
 • placeholder
 • placeholder
 • placeholder

Kunder har även köpt:

 • placeholder
 • placeholder
 • placeholder
 • placeholder