Liqcreate Gingiva Mask

För mjuka och flexibla tandmodeller

Ny!

 • För tandköttliknande mjukdelar
 • Seg
 • Hög precision
 • Rosa färg
 • 609 kr (244 kr / 100 g)

inkl. 25% moms. plus fraktkostnader

Skickas den 03.11.2021

Lägg till min önskelista

Artikelnr.: LIQCR-LGM00250, Innehåll: 250 g

 • För tandköttliknande mjukdelar
 • Seg
 • Hög precision
 • Rosa färg
250 g: 609 kr (244 kr / 100 g)
1.000 g: 1.820 kr (182 kr / 100 g)

Produktinformation & tekniska uppgifter:

Artikelnr.: LIQCR-LGM00250
Tillverkarnr.: LGM00250
Tillverkare: Liqcreate
Innehåll: 250 g
Shore Hardness: A64
Produkttyper: Resin
Ljuskälla: LCD, DLP, SLA - Laser
Färg: Pink / Rosa
Nettovikt: 250 g, 1000 g

Beskrivning

Liqcreate Gingiva Mask är ett rosa fotopolymerharts som är perfekt för att tillverka tandköttsliknande mjukdelar för tandimplantatmodeller. Den kan användas på alla SLA-, MSLA- och DLP -3D -skrivare med öppen källkod inom området 385 - 420 nm.

Det mjuka och flexibla materialet kan användas för att skapa mjukpapper för modeller med hög precision, broar och implantatavstånd. Med sina mjuka och flexibla egenskaper är den perfekt för tillverkning av tandköttsdelar och mjukdelar som stöder tandimplantatmodeller och C & B -projekt. I kombination med Liqcreate Dental Model Pro kan exakta tandmodeller skapas.

Säkerhets- och varningsanvisningar

Signalord : Varning

Säkerhetsanvisningar:

 • P261 - Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
 • P264 Tvätta grundligt med mycket vatten efter användning.
 • P272 - Nedstänkta arbetskläder får inte avlägsnas från arbetsplatsen.
 • P273 - Undvik utsläpp till miljön.
 • P280 - Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktskydd.
 • P302+P352 - VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten.
 • P305+P351+P338 - VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser omdet går lätt. Forsätt att skölja.
 • P332+P313 - Vid hudirritation: Sök läkarhjälp.
 • P333+P313 - Vid hudirritatio eller utslag: Sök läkarhjälp.
 • P337+P313 - Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.
 • P391 - Samla upp spill.
 • P501 - Innehållet/behållaren lämnas enligt lokala/nationella förordningar.

Varningsanvisningar:

 • H411 - Giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.
 • H319 - Orsakar allvarlig ögonirritation.
 • H315 - Irriterar huden.
 • H317 - Kan orsaka allergisk hudreaktion.

Frågor & svar om Liqcreate Gingiva Mask

Få svar från kunder gällande denna specifika produkt

Kundrecensioner

svenska recensioner skriven för Liqcreate Gingiva Mask

Visste du att?

Flygplansproducenten Boeing har tillverkat delar till stridsflygplanet F / A-18 med 3D-utskrift.