Liqcreate Wax Castable

Vaxbaserad öppen källkod gjuten harts för DLP, LCD och SLA 3D-skrivare

 • Hög precision
 • Vaxbaserad
 • Ren och askfri utbrändhet
 • 510 kr (204 kr / 100 g)

inkl. 25% moms. plus fraktkostnader

I lager

Leverans måndag, 17. maj: Beställ innan måndag kl. 06:30.

Lägg till min önskelista

Artikelnr.: LIQCR-LWC00250, Innehåll: 250 g

EAN: 8719327155202

 • Hög precision
 • Vaxbaserad
 • Ren och askfri utbrändhet
250 g: 510 kr (204 kr / 100 g)
1.000 g: 1.190 kr (119 kr / 100 g)

Produktinformation & tekniska uppgifter:

Artikelnr.: LIQCR-LWC00250
Tillverkarnr.: LWC00250
Tillverkare: Liqcreate
Innehåll: 250 g
Produkttyper: Resin
Ljuskälla: LCD, DLP, SLA - Laser
Färg: Blå
Nettovikt: 250 g, 1000 g

Beskrivning

Liqcreate Wax Castable är perfekt för tillverkning av smycken, tandvård och industriella delar med direktgjutningsprocessen.

Liqcreate Wax Castable är en blåvaxbaserad fotopolymer med tillförlitlig bearbetbarhet och noggrannhet på LCD / MSLA, DLP och laserbaserade 3D-skrivare. 3D-tryckta delar tillverkade av detta material fångar komplexa funktioner och avslöjar knivskarpa detaljer. Detta vaxbaserade material erbjuder släta ytor med ren utbränning för en pålitlig gjutningsprocess.

Säkerhets- och varningsanvisningar

Signalord : Varning

Säkerhetsanvisningar:

 • P280 - Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktskydd.
 • P261 - Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
 • P264 Tvätta grundligt med mycket vatten efter användning.
 • P272 - Nedstänkta arbetskläder får inte avlägsnas från arbetsplatsen.
 • P273 - Undvik utsläpp till miljön.
 • P302+P352 - VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten.
 • P305+P351+P338 - VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser omdet går lätt. Forsätt att skölja.
 • P321 - Särskild behandling (se anvisning på denna etikett).
 • P332+P313 - Vid hudirritation: Sök läkarhjälp.
 • P333+P313 - Vid hudirritatio eller utslag: Sök läkarhjälp.
 • P337+P313 - Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.
 • P362+P364 - Nedstänkta kläder tas av och tvättas innan de används igen.
 • P501 - Innehållet/behållaren lämnas enligt lokala/nationella förordningar.

Varningsanvisningar:

 • H315 - Irriterar huden.
 • H317 - Kan orsaka allergisk hudreaktion.
 • H319 - Orsakar allvarlig ögonirritation.
 • H412 - Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.

Frågor & svar om Liqcreate Wax Castable

Få svar från kunder gällande denna specifika produkt

Kundrecensioner

Recensioner på svenska för Liqcreate Wax Castable

5 kundrecensioner i alla språk

4,0 av 5 stjärnor
5 stjärnor
2 (33%)
4 stjärnor
3 (50%)
3 stjärnor
0 (0%)
2 stjärnor
1 (16%)
1 Stjärnor
0 (0%)

6 recensioner

Vi har inga recensioner på svenska ännu, men vi har 5 recensioner tillgängliga på andra språk.


Visste du att?

I Amsterdam 3D-tryckt en stålbro av robotar på plats.