3DJAKE Resin Standard Mörkgrå

För exakta och bekymmersfria hartsutskrifter

344 kr

(688 kr / kg, inkl. 25% moms. - plus fraktkostnader)

Innehåll: 500 g

Leverans senast fredag, 08. juli om du beställer senast onsdag klockan 07:00.

I lager

Fri frakt inom Sverige från 850 kr.
Information om frakt och returer

Egenskaper och fördelar

 • För LCD/MSLA-skrivare
 • Lätt att använda
 • Bra vidhäftning
 • Budgetvänlig

Artikelnr.: CLF-RES-STDN-DGR-500, Innehåll: 500 g, EAN: 9010707001348

Produktinformation & tekniska uppgifter:

Artikelnr.: CLF-RES-STDN-DGR-500
Tillverkarnr.: RES-STDN-DGR-500
Tillverkare: 3DJAKE
Innehåll: 500 g
Shore Hardness: D77
Produkttyper: Resin
Ljuskälla: LCD
Färg: Grå / Silver
Nettovikt: 500 g, 1000 g

Beskrivning

3DJake standardharts är lämplig för användning med LCD / MSLA 3D-skrivare (395 - 405 nm). Hartset är lätt att trycka, krymper väldigt lite och fäster bra på byggplattan.

Modeller tryckta med 3DJake Resin har exakta detaljer och rika färger.


Materialegenskaper hos 3DJake Resin Standard

testmetod värde
Specifik vikt

ISO 1183

1,21 g/cc

Viskositet

ISO 2555

180 MPa

Draghållfasthet vid brott

ISO 527

31 MPa

Förlängning vid brott

ISO 527

4 %

Dragmodul (E)

ISO 527

1000 MPa

Slagtålighet

ISO 179

17kJ/m2

Värmeavledningstemperatur A (1,8Mpa)

ISO 75

37ºC

Hårdhet

ISO868

77D

Mer information

Skaka flaskan väl före användning och vänta tills bubblorna försvinner.

Säkerhets- och varningsanvisningar

Signalord : Fara

Säkerhetsanvisningar:

 • P101 - Ha förpackningen och ettiketen till hands om du måste söka läkarvård.
 • P102 - Förvaras oåtkomligt för barn.
 • P103 - Läs etiketten före använding.
 • P261 - Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
 • P280 - Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktskydd.
 • P310 - Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRAL eller läkare.
 • P305+P351+P338 - VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser omdet går lätt. Forsätt att skölja.
 • P332+P313 - Vid hudirritation: Sök läkarhjälp.
 • P362+P364 - Nedstänkta kläder tas av och tvättas innan de används igen.
 • P501 - Innehållet/behållaren lämnas enligt lokala/nationella förordningar.

Varningsanvisningar:

 • H315 - Irriterar huden.
 • H317 - Kan orsaka allergisk hudreaktion.
 • H318 - Orsakar allvarliga ögonskador.
 • H411 - Giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.

Frågor & svar om 3DJAKE Resin Standard Mörkgrå

Få svar från kunder gällande denna specifika produkt

Kundrecensioner

svenska recensioner skriven för 3DJAKE Resin Standard Mörkgrå

Visste du att?

Konceptet för 3D-skrivaren kom i början av 80-talet från den amerikanska uppfinnaren och ingenjören Chuck Hull. Han grundade också företaget 3D Systems .

Liknande produkter:

Kunder har även köpt: