3DJAKE Resin Tough Mörkgrå

Slagtålig harts för exakta och robusta utskrifter

747 kr

(747 kr / kg, inkl. 25% moms. - plus fraktkostnader)

Innehåll: 1.000 g

Leverans senast fredag, 08. juli om du beställer senast onsdag klockan 07:00.

I lager

Fri frakt inom Sverige från 850 kr.
Information om frakt och returer

Egenskaper och fördelar

 • Hög slagtålighet
 • Exakta detaljer
 • Låg krympning
 • Bra vidhäftning på byggplattan

Artikelnr.: CLF-RES-TGHN-DGR-1000, Innehåll: 1.000 g, EAN: 9010707001867

Produktinformation & tekniska uppgifter:

Artikelnr.: CLF-RES-TGHN-DGR-1000
Tillverkarnr.: RES-TGHN-DGR-1000
Tillverkare: 3DJAKE
Innehåll: 1.000 g
Shore Hardness: D77
Produkttyper: Resin
Ljuskälla: LCD
Färg: Grå / Silver
Nettovikt: 500 g, 1000 g

Beskrivning

3DJake Tough-Resin är lämplig för användning med LCD / MSLA 3D-skrivare (395 - 405 nm). Hartset har klassens bästa slagtålighet samtidigt som det behåller sin styvhet och noggrannhet. Den är därför perfekt för ett brett spektrum av tekniska tillämpningar.

Huvudegenskaper hos 3DJake Resin Tough

 • Hög slagtålighet
 • Exakta detaljer
 • Låg krympning
 • Bra vidhäftning på byggplattan
 • Lätt att använda
 • Lätt att rengöra och omarbeta

Materialegenskaper hos 3DJake Resin Tough

testmetod värde
Specifik vikt

ISO 1183

1,18 g/cc

Viskositet

ISO 2555

670 MPa

Draghållfasthet vid brott

ISO 527

44 MPa

Förlängning vid brott

ISO 527

28 %

Dragmodul (E)

ISO 527

1300 MPa

Slagtålighet

ISO 179

46kJ/m2

Värmeavledningstemperatur A (1,8Mpa)

ISO 75

38ºC

Hårdhet

ISO868

77D

Mer information

Skaka hartset väl före användning och vänta tills bubblorna har försvunnit.

Säkerhets- och varningsanvisningar

Signalord : Fara

Säkerhetsanvisningar:

 • P101 - Ha förpackningen och ettiketen till hands om du måste söka läkarvård.
 • P102 - Förvaras oåtkomligt för barn.
 • P103 - Läs etiketten före använding.
 • P260 - Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
 • P280 - Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktskydd.
 • P310 - Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRAL eller läkare.
 • P305+P351+P338 - VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser omdet går lätt. Forsätt att skölja.
 • P332+P313 - Vid hudirritation: Sök läkarhjälp.
 • P362+P364 - Nedstänkta kläder tas av och tvättas innan de används igen.
 • P405 - Förvaras inlåst.
 • P501 - Innehållet/behållaren lämnas enligt lokala/nationella förordningar.

Varningsanvisningar:

 • H302 - Skadligt vid förtäring.
 • H315 - Irriterar huden.
 • H317 - Kan orsaka allergisk hudreaktion.
 • H318 - Orsakar allvarliga ögonskador.
 • H361f - Misstänks kunna skada fertiliteten.
 • Kan orsaka organskador genom lång eller upprepad exponering.
 • H411 - Giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.

Frågor & svar om 3DJAKE Resin Tough Mörkgrå

Få svar från kunder gällande denna specifika produkt

Kundrecensioner

svenska recensioner skriven för 3DJAKE Resin Tough Mörkgrå

Visste du att?

Den mest populära tekniken för 3D-utskrift är FDM (Fused Deposition Modeling). Där smälts en plasttråd (filament) i ett varmt munstycke (Hot End). Plasttrådarna placeras sedan på varanda.

Liknande produkter:

Kunder har även köpt: