3DLac 3DNYLON

Slitstarkt lim speciellt designat för användning med nylonfilament

300 kr

(10.000 kr / l, inkl. 25% moms. - plus fraktkostnader)

Innehåll: 30 ml

Leverans senast fredag, 08. mars om du beställer senast tisdag klockan 00:00.

I lager

Fri frakt till Sverige från 1.099 kr.
Mer information om frakt och leverans

Egenskaper och fördelar

 • För nylonfilament
 • Skapar starka och varaktiga kontakter
 • Förhindrar deformation
 • Med penselapplikator

Artikelnr.: 3DL-3DNYLON-30, Innehåll: 30 ml, EAN: 8411322250011

Produktinformation & tekniska uppgifter:

 • Artikelnr.: 3DL-3DNYLON-30
 • Tillverkarnr.: 3DNYLON-30
 • Tillverkare: 3DLac
 • Innehåll: 30 ml
 • Produkttyper: Tillbehör
Beskrivning

3DLacs 3DNYLON är ett lim speciellt designat för användning med nylonfilament. Den utmärkta formuleringen skapar inte bara starka och varaktiga anslutningar, den förhindrar också irriterande deformation.

Enastående vidhäftning

3DNYLON säkerställer utmärkt vidhäftning mellan nylonfilamentet och byggplattan. På så sätt förblir lagren stadigt sammanfogade under hela utskriftsprocessen, vilket möjliggör mer exakta och detaljerade utskriftsresultat.

Penselapplikator för bättre detaljer

Tack vare en användarvänlig penselapplikator kan limmet appliceras på den uppvärmda byggplattan med precision och kontroll. Applikatorn möjliggör jämn fördelning och minskar appliceringen av överflödigt lim.

Exceptionell hållbarhet

3DNYLON skapar starka och varaktiga bindningar som inte lossnar eller går sönder. Detta innebär att dina 3D-utskriftsprojekt kommer att pågå längre och ha en längre livslängd.

Säkerhets- och varningsanvisningar

Signalord: Fara

Säkerhetsanvisningar:

 • P101 - Ha förpackningen och ettiketen till hands om du måste söka läkarvård.
 • P102 - Förvaras oåtkomligt för barn.
 • P210 - Får inte utsättas för värme/gnistor/öppen låga/heta ytor. Rökning förbjuden.
 • P211 - Spreja inte över öppen låga eller andra antändningskällor.
 • P251 - Tryckbehållare: Får inte punkteras eller brännas, gäller även tömd behållare.
 • P410+P412 - Skyddas från sollljus. Får inte utsättas för temperaturer över 50 °C/122 °F.
 • P280 - Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktskydd.
 • P305+P351+P338 - VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser omdet går lätt. Forsätt att skölja.
 • P501 - Innehållet/behållaren lämnas enligt lokala/nationella förordningar.

Varningsanvisningar:

 • H222 - Extremt brandfarlig aerosol.
 • H229 - Tryckbehållare: kan explodera vid uppvärmning.
 • H319 - Orsakar allvarlig ögonirritation.
 • H336 - Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad.

Frågor & svar om 3DLac 3DNYLON

Få specifika svar från kunder som har köpt den här produkten.

Erfarenheter från våra kunder

svenska recensioner skriven för 3DLac 3DNYLON

Liknande produkter:

 • placeholder
 • placeholder
 • placeholder
 • placeholder

Kunder har även köpt:

 • placeholder
 • placeholder
 • placeholder
 • placeholder