Everglue Limborttagningsmedel, 20 ml

Lösningsmedel för enkel borttagning av lim

52 kr 65 kr -20%

(2.600 kr / l, inkl. 25% moms. - plus fraktkostnader)

Innehåll: 20 ml

Leverans senast måndag, 24. juni om du beställer senast onsdag klockan 00:00.

I lager

Fri frakt till Sverige från 1.099 kr.
Mer information om frakt och leverans

Egenskaper och fördelar

 • Löser upp superlim med mera

Artikelnr.: BD-650045, Innehåll: 20 ml, EAN: 4260387431422

Produktinformation & tekniska uppgifter:

 • Artikelnr.: BD-650045
 • Tillverkarnr.: 650045
 • Tillverkare: Everglue
 • Innehåll: 20 ml
 • Produkttyper: Tillbehör
Beskrivning

Everglue adhesive remover löser upp superlim och tar bort limrester från en mängd olika material. Limborttagaren är funktionellt pålitlig och angriper inte några ytor.

Tips: Innan du använder limborttagningsmedlet bör du utföra ett materialtest.

Säkerhets- och varningsanvisningar

Signalord: Fara

Säkerhetsanvisningar:

 • P101 - Ha förpackningen och ettiketen till hands om du måste söka läkarvård.
 • P102 - Förvaras oåtkomligt för barn.
 • P210 - Får inte utsättas för värme/gnistor/öppen låga/heta ytor. Rökning förbjuden.
 • P233 - Behållaren ska vara väl tillsluten.
 • P271 - Används endast utomhus eller i väl ventilerade utrymmen.
 • P280 - Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktskydd.
 • P305+P351+P338 - VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser omdet går lätt. Forsätt att skölja.
 • P337+P313 - Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.
 • P405 - Förvaras inlåst.
 • P403+P235 - Förvaras på väl ventilerad plats. Förvaras svalt.
 • P501 - Innehållet/behållaren lämnas enligt lokala/nationella förordningar.

Varningsanvisningar:

 • H225 -Mycket brandfarlig vätska och ånga.
 • H319 - Orsakar allvarlig ögonirritation.
 • H336 - Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad.
 • EUH 066 - Upprepad kontakt kan ge torr eller hudsprickor.

Frågor & svar om Everglue Limborttagningsmedel

Få specifika svar från kunder som har köpt den här produkten.

Erfarenheter från våra kunder

svenska recensioner skriven för Everglue Limborttagningsmedel

4,8 av 5 stjärnor
5 stjärnor
5 (83%)
4 stjärnor
1 (16%)
3 stjärnor
0 (0%)
2 stjärnor
0 (0%)
1 Stjärnor
0 (0%)

6 recensioner

Liknande produkter:

 • placeholder
 • placeholder
 • placeholder
 • placeholder

Kunder har även köpt:

 • placeholder
 • placeholder
 • placeholder
 • placeholder