YUKI MODEL 5 Minutes Epoxy

100g harts och 100g härdare för snabb applicering

130 kr 186 kr -30%

(650 kr / kg, inkl. 25% moms. - plus fraktkostnader)

Innehåll: 200 g

Leverans senast måndag, 05. december om du beställer senast måndag klockan 07:00.

I lager

Fri frakt inom Sverige från 850 kr.
Information om frakt och returer

Egenskaper och fördelar

 • 2K adhesiv
 • Transparent och lösningsmedelsfri
 • 5 minuters bearbetningstid
 • Kan användas på de flesta material

Artikelnr.: YM-650009, Innehåll: 200 g, EAN: 4260256384323

Ofta köpt tillsammans med YUKI MODEL Träpinnar för blandning 10st

YUKI MODEL 5 Minutes Epoxy - 200 g YUKI MODEL Träpinnar för blandning 10st - 1 Pkt
YUKI MODEL 5 Minutes Epoxy - 200 g 130 kr (650 kr / kg)
YUKI MODEL Träpinnar för blandning 10st 23 kr
Totalpris: 153 kr

Produktinformation & tekniska uppgifter:

Artikelnr.: YM-650009
Tillverkarnr.: 650009
Tillverkare: YUKI MODEL
Innehåll: 200 g
Produkttyper: Tillbehör

Beskrivning

5 minuters epoxi är ett 2-komponent epoxihartsmedel.

Harts och härdare kommer i 100 gram flaskor, vilket ger dig en totalvikt på 200 g epoxi.
Limmet har en genomskinlig, lösningsmedelsfri formulering och dess bearbetningstid är ca 5 minuter.

Den är lämplig för universell användning och reparation av olika material som metall, plast, keramik, glas, porslin, sten, trä, betong och gummi. Limmet är stötsäkert, icke-åldrande och resistent . Limmet tolererar vatten, bensin och olja.

Ytan måste rengöras före användning.

 • Behandlingstiden är 5 minuter.
 • Temperaturtoleransen är upp till +120 °C.

Säkerhets- och varningsanvisningar

Signalord : Varning

Säkerhetsanvisningar:

 • P102 - Förvaras oåtkomligt för barn.
 • P261 - Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
 • P273 - Undvik utsläpp till miljön.
 • P280 - Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktskydd.
 • P302+P352 - VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket tvål och vatten.
 • P305+P351+P338 - VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser omdet går lätt. Forsätt att skölja.
 • P308+P313 - Vid exponering eller misstanke om exponering: Sök läkarhjälp.
 • P501 - Innehållet/behållaren lämnas till speciell inlämningsstation för farligt avfall.

Varningsanvisningar:

 • H315 - Irriterar huden.
 • H317 - Kan orsaka allergisk hudreaktion.
 • H319 - Orsakar allvarlig ögonirritation.
 • H411 - Giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.
 • EUH 205 - Innehåller epoxiförening. Kan orsaka en allergisk reaktion.

Säkerhetsanvisningar:

 • P102 - Förvaras oåtkomligt för barn.
 • P260 - Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
 • P280 - Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktskydd.
 • P301+P330+P331: VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
 • P303+P361+P353 - VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
 • P304+P340 - VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att han eller hon vilar i en ställning som underlättar andningen.
 • P305+P351+P338 - VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser omdet går lätt. Forsätt att skölja.
 • P310 - Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRAL eller läkare.
 • P405 - Förvaras inlåst.
 • P501 - Innehållet/behållaren lämnas till speciell inlämningsstation för farligt avfall.

Varningsanvisningar:

 • H314 - Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
 • H317 - Kan orsaka allergisk hudreaktion.

Tillbehör

Frågor & svar om YUKI MODEL 5 Minutes Epoxy

Få specifika svar från kunder som har köpt den här produkten.

Erfarenheter från våra kunder

svenska recensioner skriven för YUKI MODEL 5 Minutes Epoxy

5 kundrecensioner i alla språk

4,8 av 5 stjärnor
5 stjärnor
9 (75%)
4 stjärnor
3 (25%)
3 stjärnor
0 (0%)
2 stjärnor
0 (0%)
1 Stjärnor
0 (0%)

12 recensioner

Vi har inga recensioner på svenska ännu, men vi har 5 recensioner tillgängliga på andra språk.


Liknande produkter:

Kunder har även köpt: