Everglue 5 Minutes Epoxy, 200 g

100g harts och 100g härdare för snabb applicering

196 kr

(980 kr / kg, inkl. 25% moms. - plus fraktkostnader)

Innehåll: 200 g

Leverans senast torsdag, 25. april om du beställer senast måndag klockan 00:00.

I lager

Fri frakt till Sverige från 1.099 kr.
Mer information om frakt och leverans

Egenskaper och fördelar

 • 2K adhesiv
 • Transparent och lösningsmedelsfri
 • 5 minuters bearbetningstid
 • Kan användas på de flesta material

Artikelnr.: BD-650009, Innehåll: 200 g, EAN: 4260256384323

Ofta köpt tillsammans med Everglue Träpinnar 10 st

Everglue 5 Minutes Epoxy - 200 g Everglue Träpinnar 10 st - 1 Pkt
Everglue 5 Minutes Epoxy - 200 g 196 kr (980 kr / kg)
Everglue Träpinnar 10 st 31 kr
Totalpris: 227 kr

Produktinformation & tekniska uppgifter:

 • Artikelnr.: BD-650009
 • Tillverkarnr.: 650009
 • Tillverkare: Everglue
 • Innehåll: 200 g
 • Produkttyper: Tillbehör
Beskrivning

5-minutersepoxin är ett tvåkomponentslim för att snabbt limma och täta en mängd olika material (t.ex. metall, plast, keramik, glas, porslin, sten, trä, betong och gummi). Setet består av två komponenter, reaktionsharts och härdare, som blandas i lika delar. Limmet är transparent och lösningsmedelsfritt och dess bearbetningstid är cirka fem minuter. Resistent mot åldring, väder och vibrationer. Limmet är varaktigt beständig mot vatten, bensin och olja..

Tips: Harts och härdare buteljeras i flaskor som vardera innehåller 100 g, vilket ger totalt 200 g epoxi. Mellanrum på upp till 3 mm kan fyllas utan problem, överskott av syntetisk harts kan bearbetas mekaniskt när det har härdat.

Användning: Rengör ytorna före limning. Undvik frost vid användning och förvaring.

Tekniska specifikationer:

Färg Transparent
Bas Epoxibisfenol-A (epoxiharts, komponent A); Aminblandning (epoxihärdare, komponent B)
Viskositet ~ 8 000-16 000 mPa s vid +25 °C
Densitet 1,1 g/ml
Temperaturbeständighet -50°C till +80°C
Shore-hårdhet 60D
Draghållfasthet > 10 MPa (N/mm²)
Elasticitetsmodul 90 000-125 000 psi

Säkerhets- och varningsanvisningar

Signalord: Varning

Säkerhetsanvisningar:

 • P102 - Förvaras oåtkomligt för barn.
 • P273 - Undvik utsläpp till miljön.
 • P280 - Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktskydd.
 • P501 - Innehållet/behållaren lämnas till speciell inlämningsstation för farligt avfall.
 • P101 - Ha förpackningen och ettiketen till hands om du måste söka läkarvård.
 • P391 - Samla upp spill.

Varningsanvisningar:

 • H315 - Irriterar huden.
 • H317 - Kan orsaka allergisk hudreaktion.
 • H319 - Orsakar allvarlig ögonirritation.
 • H411 - Giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.

Säkerhetsanvisningar:

 • P102 - Förvaras oåtkomligt för barn.
 • P260 - Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
 • P280 - Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktskydd.
 • P310 - Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRAL eller läkare.
 • P301+P330+P331: VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
 • P303+P361+P353 - VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
 • P304+P340 - VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att han eller hon vilar i en ställning som underlättar andningen.
 • P305+P351+P338 - VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser omdet går lätt. Forsätt att skölja.
 • P405 - Förvaras inlåst.
 • P501 - Innehållet/behållaren lämnas till speciell inlämningsstation för farligt avfall.

Varningsanvisningar:

 • H314 - Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
 • H317 - Kan orsaka allergisk hudreaktion.
Tillbehör

Frågor & svar om Everglue 5 Minutes Epoxy

Få specifika svar från kunder som har köpt den här produkten.

Erfarenheter från våra kunder

svenska recensioner skriven för Everglue 5 Minutes Epoxy

7 kundrecensioner i alla språk

4,6 av 5 stjärnor
5 stjärnor
14 (63%)
4 stjärnor
7 (31%)
3 stjärnor
1 (4%)
2 stjärnor
0 (0%)
1 Stjärnor
0 (0%)

22 recensioner

Vi har inga recensioner på svenska ännu, men vi har 7 recensioner tillgängliga på andra språk.


Liknande produkter:

 • placeholder
 • placeholder
 • placeholder
 • placeholder

Kunder har även köpt:

 • placeholder
 • placeholder
 • placeholder
 • placeholder