YUKI MODEL Glue Remover

För lätt avlägsnande av superlim

66 kr

(3.300 kr / l, inkl. 25% moms. - plus fraktkostnader)

Innehåll: 20 ml

Leverans senast fredag, 08. december om du beställer senast måndag klockan 09:30.

I lager

Leverans före jul: Beställ senast tors, 14. dec kl 23:59. Mer information.

Fri frakt till Sverige från 1.099 kr.
Mer information om frakt och leverans

Egenskaper och fördelar

 • Avlägsnar limmrester

Artikelnr.: YM-650045, Innehåll: 20 ml, EAN: 4260387431422

Produktinformation & tekniska uppgifter:

 • Artikelnr.: YM-650045
 • Tillverkarnr.: 650045
 • Tillverkare: YUKI MODEL
 • Innehåll: 20 ml
 • Produkttyper: Tillbehör
Beskrivning

Avlägsnar limmrester från klädsel, plast och många andra material.

Det rekommenderas att först testa på det material som ska behandlas. Limmborttagaren kännetecknas av hög tillförlitlighet utan att attackera ytorna.

Säkerhets- och varningsanvisningar

Signalord: Fara

Säkerhetsanvisningar:

 • P101 - Ha förpackningen och ettiketen till hands om du måste söka läkarvård.
 • P102 - Förvaras oåtkomligt för barn.
 • P210 - Får inte utsättas för värme/gnistor/öppen låga/heta ytor. Rökning förbjuden.
 • P233 - Behållaren ska vara väl tillsluten.
 • P271 - Används endast utomhus eller i väl ventilerade utrymmen.
 • P280 - Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktskydd.
 • P305+P351+P338 - VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser omdet går lätt. Forsätt att skölja.
 • P337+P313 - Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.
 • P405 - Förvaras inlåst.
 • P403+P235 - Förvaras på väl ventilerad plats. Förvaras svalt.
 • P501 - Innehållet/behållaren lämnas enligt lokala/nationella förordningar.

Varningsanvisningar:

 • H225 -Mycket brandfarlig vätska och ånga.
 • H319 - Orsakar allvarlig ögonirritation.
 • H336 - Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad.
 • EUH 066 - Upprepad kontakt kan ge torr eller hudsprickor.

Frågor & svar om YUKI MODEL Glue Remover

Få specifika svar från kunder som har köpt den här produkten.

Erfarenheter från våra kunder

svenska recensioner skriven för YUKI MODEL Glue Remover

5,0 av 5 stjärnor
5 stjärnor
4 (100%)
4 stjärnor
0 (0%)
3 stjärnor
0 (0%)
2 stjärnor
0 (0%)
1 Stjärnor
0 (0%)

4 recensioner

Liknande produkter:

  Kunder har även köpt: