YUKI MODEL Glue Remover

För lätt avlägsnande av superlim

61 kr

(3.050 kr / l, inkl. 25% moms. - plus fraktkostnader)

Innehåll: 20 ml

Leverans senast fredag, 08. juli om du beställer senast onsdag klockan 07:00.

I lager

Fri frakt inom Sverige från 850 kr.
Information om frakt och returer

Egenskaper och fördelar

 • Avlägsnar limmrester

Artikelnr.: YM-650045, Innehåll: 20 ml, EAN: 4260387431422

Produktinformation & tekniska uppgifter:

Artikelnr.: YM-650045
Tillverkarnr.: 650045
Tillverkare: YUKI MODEL
Innehåll: 20 ml
Produkttyper: Tillbehör

Beskrivning

Avlägsnar limmrester från klädsel, plast och många andra material.

Det rekommenderas att först testa på det material som ska behandlas. Limmborttagaren kännetecknas av hög tillförlitlighet utan att attackera ytorna.

Säkerhets- och varningsanvisningar

Signalord : Fara

Säkerhetsanvisningar:

 • P101 - Ha förpackningen och ettiketen till hands om du måste söka läkarvård.
 • P102 - Förvaras oåtkomligt för barn.
 • P210 - Får inte utsättas för värme/gnistor/öppen låga/heta ytor. Rökning förbjuden.
 • P233 - Behållaren ska vara väl tillsluten.
 • P271 - Används endast utomhus eller i väl ventilerade utrymmen.
 • P280 - Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktskydd.
 • P305+P351+P338 - VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser omdet går lätt. Forsätt att skölja.
 • P337+P313 - Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.
 • P403+P235 - Förvaras på väl ventilerad plats. Förvaras svalt.
 • P405 - Förvaras inlåst.
 • P501 - Innehållet/behållaren lämnas enligt lokala/nationella förordningar.

Varningsanvisningar:

 • H225 -Mycket brandfarlig vätska och ånga.
 • H319 - Orsakar allvarlig ögonirritation.
 • H336 - Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad.
 • EUH 066 - Upprepad kontakt kan ge torr eller hudsprickor.

Frågor & svar om YUKI MODEL Glue Remover

Få svar från kunder gällande denna specifika produkt

Kundrecensioner

svenska recensioner skriven för YUKI MODEL Glue Remover

5,0 av 5 stjärnor
5 stjärnor
2 (100%)
4 stjärnor
0 (0%)
3 stjärnor
0 (0%)
2 stjärnor
0 (0%)
1 Stjärnor
0 (0%)

2 recensioner

Visste du att?

De första industriella 3D-skrivarna existerade redan på 80-talet när de första CAD-programmen kom på marknaden.

Liknande produkter:

Kunder har även köpt: