3DJAKE 8K High-Detail Resin Transparent Yellow, 1.000 g

Harts speciellt för miniatyrtryck

603 kr

(603 kr / kg, inkl. 25% moms. - plus fraktkostnader)

Innehåll: 1.000 g

Leverans senast fredag, 28. juni om du beställer senast måndag klockan 00:00.

Bara 5 styck kvar på lager

Få mängdrabatt!

 • Vid 2 endast 572 kr / st. -5%

Fri frakt till Sverige från 1.099 kr.
Mer information om frakt och leverans

Egenskaper och fördelar

 • För höga utskriftshastigheter
 • Detaljrik
 • Låg lukt
 • Låg viskositet
 • Lämplig för 4K- och 8K-enheter

Artikelnr.: AOE-02-33120111, Innehåll: 1.000 g, EAN: 9010707003342

Produktinformation & tekniska uppgifter:

 • Artikelnr.: AOE-02-33120111
 • Tillverkarnr.: 02-33120111
 • Tillverkare: 3DJAKE
 • Innehåll: 1.000 g
 • Produkttyper: Resin
 • Ljuskälla: LCD, DLP
 • Färg: Gul
Beskrivning

Det högdetaljerade hartset från 3DJake är speciellt utvecklat för detaljerade miniatyrtryck. Detta harts är därför perfekt för 4K- och 8K-skrivare som Phrozen Sonic Mini 4k eller Elegoo Mars 3.

På grund av den korta härdningstiden och dess olika mekaniska egenskaper säkerställer HD Resin snabba utskriftshastigheter. Dessutom har hartset utmärkt, stark pigmentering: Även de minsta och finaste detaljerna återges med kristallklarhet. Tack vare sin låga viskositet är HD Resin mycket lätt att skriva ut och efterbehandla. En annan positiv egenskap är dess låga lukt, som inte kommer att distrahera dig från resten av ditt arbete.


Viktiga egenskaper hos 3DJake High-Detail Resin

 • Högsta detaljnivå, speciellt lämplig för 4K- och 8K-enheter
 • Snabb utskriftshastighet
 • Skarpa konturer
 • Låg luktförorening
 • Kort härdningstid
 • Tillverkad i Österrike
Säkerhets- och varningsanvisningar

Signalord: Fara

Säkerhetsanvisningar:

 • P101 - Ha förpackningen och ettiketen till hands om du måste söka läkarvård.
 • P102 - Förvaras oåtkomligt för barn.
 • P103 - Läs etiketten före använding.
 • P260 - Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
 • P280 - Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktskydd.
 • P305+P351+P338 - VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser omdet går lätt. Forsätt att skölja.
 • P310 - Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRAL eller läkare.
 • P501 - Innehållet/behållaren lämnas till speciell inlämningsstation för farligt avfall.

Varningsanvisningar:

 • H317 - Kan orsaka allergisk hudreaktion.
 • H318 - Orsakar allvarliga ögonskador.
 • Kan orsaka organskador genom lång eller upprepad exponering.
 • H410 - Mycket giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.
 • EUH 205 - Innehåller epoxiförening. Kan orsaka en allergisk reaktion.
Downloads

Frågor & svar om 3DJAKE 8K High-Detail Resin Transparent Yellow

Få specifika svar från kunder som har köpt den här produkten.

Erfarenheter från våra kunder

svenska recensioner skriven för 3DJAKE 8K High-Detail Resin Transparent Yellow

Liknande produkter:

 • placeholder
 • placeholder
 • placeholder
 • placeholder

Kunder har även köpt:

 • placeholder
 • placeholder
 • placeholder
 • placeholder