3DJAKE Resin Standard Beige

För exakta och bekymmersfria hartsutskrifter

287 kr 359 kr -20%

(574 kr / kg, inkl. 25% moms. - plus fraktkostnader)

Innehåll: 500 g

Leverans senast tisdag, 28. mars om du beställer idag senast 09:15.

I lager

Fri frakt till Sverige från 850 kr.
Information om frakt och returer

Egenskaper och fördelar

 • För LCD/MSLA-skrivare
 • Lätt att använda
 • Bra vidhäftning
 • Budgetvänlig

Artikelnr.: CLF-RES-STDN-BG-500, Innehåll: 500 g, EAN: 9010707001836

Produktinformation & tekniska uppgifter:

 • Artikelnr.: CLF-RES-STDN-BG-500
 • Tillverkarnr.: RES-STDN-BG-500
 • Tillverkare: 3DJAKE
 • Innehåll: 500 g
 • Produkttyper: Resin
 • Ljuskälla: LCD
 • Färg: Beige
 • Nettovikt: 500 g, 1000 g
Beskrivning

3DJake standardharts är lämplig för användning med LCD / MSLA 3D-skrivare (395 - 405 nm). Hartset är lätt att trycka, krymper väldigt lite och fäster bra på byggplattan.

Modeller tryckta med 3DJake Resin har exakta detaljer och rika färger.


Materialegenskaper hos 3DJake Resin Standard

testmetod värde

Specifik vikt

ISO 1183 1,21 g/cc

Viskositet

ISO 2555 180 MPa

Draghållfasthet vid brott

ISO 527 31 MPa

Förlängning vid brott

ISO 527 4 %

Dragmodul (E)

ISO 527 1000 MPa
Slagtålighet ISO 179 17kJ/ m2

Värmeavledningstemperatur A (1,8Mpa)

ISO 75 37ºC
Hårdhet ISO868 77D

Mer information

Skaka flaskan väl före användning och vänta tills bubblorna försvinner.

Säkerhets- och varningsanvisningar

Signalord: Fara

Säkerhetsanvisningar:

 • P101 - Ha förpackningen och ettiketen till hands om du måste söka läkarvård.
 • P102 - Förvaras oåtkomligt för barn.
 • P103 - Läs etiketten före använding.
 • P261 - Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
 • P280 - Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktskydd.
 • P310 - Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRAL eller läkare.
 • P305+P351+P338 - VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser omdet går lätt. Forsätt att skölja.
 • P332+P313 - Vid hudirritation: Sök läkarhjälp.
 • P362+P364 - Nedstänkta kläder tas av och tvättas innan de används igen.
 • P501 - Innehållet/behållaren lämnas enligt lokala/nationella förordningar.

Varningsanvisningar:

 • H315 - Irriterar huden.
 • H317 - Kan orsaka allergisk hudreaktion.
 • H318 - Orsakar allvarliga ögonskador.
 • H411 - Giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.
Downloads

Frågor & svar om 3DJAKE Resin Standard Beige

Få specifika svar från kunder som har köpt den här produkten.

Erfarenheter från våra kunder

svenska recensioner skriven för 3DJAKE Resin Standard Beige

Liknande produkter:

  Kunder har även köpt: