Smooth-On XTC 3D Brush-On Coating

Penselbeläggning för 3D-tryckta delar

 • Skyddar och slätar ut 3D-modeller
 • 90% tid och kostnadsbesparing
 • Perfekt för alla 3D-utskriftsmaterial
 • Kostnadseffektiv
 • 243 kr 270 kr -10%(134 kr / 100 g)

inkl. 25% moms. plus fraktkostnader

I lager

Leverans onsdag, 08. december: Beställ idag innan 07:00.

Lägg till min önskelista

Artikelnr.: KP-09400-010-000500, Innehåll: 181 g

EAN: 751635696211

 • Skyddar och slätar ut 3D-modeller
 • 90% tid och kostnadsbesparing
 • Perfekt för alla 3D-utskriftsmaterial
 • Kostnadseffektiv
(A + B) = 181 g: 243 kr (134 kr / 100 g)
(A + B) = 644 g: 585 kr (91 kr / 100 g)

Produktinformation & tekniska uppgifter:

Artikelnr.: KP-09400-010-000500
Tillverkarnr.: 09400-010-000500
Tillverkare: Smooth-On
Innehåll: 181 g
Produkttyper: Tillbehör

Beskrivning

Penselbeläggning för 3D-tryckmodeller

XTC-3D® är perfekt för utjämning av dina 3D-utskriftsmodeller. De två vätskorna blandas i ett förhållande av 2A: 1B och appliceras på modellen. Applikationen utförs bäst med en pensel. Hartset slätar ytan och kan appliceras utan synliga penselsträngar.

Behandlingstiden är 10 minuter och härdningstiden ca 4 timmar (beroende på kvantitet och rumstemperatur).

Med XTC-3D® blir dina 3D-modeller slitstarka och får en hård yta.
Modellen kan sedan slipas, primed och målas.

Du kan också lägga färgpigment eller metallpulver till blandningen.

XTC-3D® är mycket billigt att använda. För ett område på 6,5 cm 2 krävs endast 30 g XTC-3D®.

Med XTC-3D® kan du belägga alla 3D-tryckmaterial vare sig det är PLA, ABS, träfilament eller annat hårdmaterial som används för 3D-utskrift.

Mer information

XTC-3D® innehåller inga VOC (flyktiga organiska föreningar), ftalater eller fosfater.

Observera säkerhetsanvisningarna i bruksanvisningen.

Säkerhets- och varningsanvisningar

Signalord : Varning

Säkerhetsanvisningar:

 • P261 - Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
 • P280 - Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktskydd.
 • P302+P352 - VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket tvål och vatten.
 • P362+P364 - Nedstänkta kläder tas av och tvättas innan de används igen.
 • P501 - Innehållet/behållaren lämnas enligt lokala/nationella förordningar.
 • P333+P313 - Vid hudirritatio eller utslag: Sök läkarhjälp.

Varningsanvisningar:

 • H315 - Irriterar huden.
 • H317 - Kan orsaka allergisk hudreaktion.
 • H319 - Orsakar allvarlig ögonirritation.
 • H411 - Giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.

Signalord : Fara

Säkerhetsanvisningar:

 • P260 - Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
 • P280 - Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktskydd.
 • P310 - Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRAL eller läkare.
 • P303+P361+P353 - VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
 • P305+P351+P338 - VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser omdet går lätt. Forsätt att skölja.
 • P501 - Innehållet/behållaren lämnas enligt lokala/nationella förordningar.

Varningsanvisningar:

 • H302 - Skadligt vid förtäring.
 • H314 - Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
 • H317 - Kan orsaka allergisk hudreaktion.
 • H332 - Skadligt vid inandning.
 • H361fd - Misstänks kunna skada fertiliteten. Misstänks kunna skada det ofödda barnet.
 • H400 - Mycket giftigt för vattenlevande organismer.
 • H411 - Giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.
 • EUH 071 - Frätande på luftvägarna.

Produktvideo

 • Metallic Finish

Frågor & svar om Smooth-On XTC 3D Brush-On Coating

Få svar från kunder gällande denna specifika produkt

Kundrecensioner

svenska recensioner skriven för Smooth-On XTC 3D Brush-On Coating

135 kundrecensioner i alla språk

4,5 av 5 stjärnor
5 stjärnor
117 (62%)
4 stjärnor
53 (28%)
3 stjärnor
11 (5%)
2 stjärnor
2 (1%)
1 Stjärnor
3 (1%)

186 recensioner

Vi har inga recensioner på svenska ännu, men vi har 135 recensioner tillgängliga på andra språk.


Visste du att?

Med speciella 3D-skrivare är det möjligt att producera modeller från titan, keramik, trä och många andra material.